Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook Hyalu B5 Winactie


De onderneming L’Oréal Nederland b.v., Divisie LDB, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius 141, Nederland, BTW nr. NL822711448B01, organiseert een promotieactie (hierna de “Promotieactie”) ter promotie van het merk La Roche-Posay.

De naam van de Promotieactie is: " Hyalu B5 Winactie ".

De voorwaarden om deel te nemen aan de Promotieactie worden hierna door dit reglement (hierna het “Reglement”) bepaald.

Artikel 1: Definities

In dit Reglement, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: • "Organisator": de onderneming L’Oréal Nederland b.v. • "Deelnemer(s)”: de persoon of de personen die aan de voorwaarden van Artikel 3 van het Reglement voldoen en die aan de Promotieactie deelnemen. • "Website": de website die toegankelijk is op het volgende adres: laroche-posay.nl waarop het Reglement staat.

Artikel 2: Duur

De Promotieactie loopt van 30 oktober 2023 tot en met 24 december 2023 en uitsluitend tussen 00:00u en 23:59u, Nederlandse tijd.

De prijzen zoals bepaald in artikel 4 van het Reglement kunnen uitsluitend gewonnen worden tussen de volgende uren: van 00:00u tot 23:59u.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieactie uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. In dit geval zal hij de Deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte brengen via de Website.

Artikel 3: Deelnamevoorwaarden

De Promotieactie houdt geen enkele aankoopverplichting in.

Deelnemen aan de Promotieactie houdt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van het Reglement in alsook van iedere redelijke beslissing die door de Organisator wordt genomen.

Deelnemen aan de Promotieactie is uitsluitend mogelijk via de pagina van de Facebook-applicatie die speciaal hiervoor is gecreëerd of op het tabblad van deze applicatie dat op de pagina geïntegreerd is.

Iedere meerderjarige natuurlijke persoon die rechtsbevoegd is en haar domicilie in Nederland heeft, mag aan de Promotieactie deelnemen.

Minderjarigen van 16 jaar en ouder mogen eveneens aan de Promotieactie deelnemen voor zover ze vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van één van hun ouders hebben en voor zover ze een Facebook-account mogen gebruiken. De Organisator zal, desgevallend, een bewijs van deze toelating kunnen eisen.

Iedere Deelnemer kan slechts één keer aan de Promotieactie deelnemen. De inschrijving gebeurt op basis van de inschrijving op de Facebook-pagina die speciaal hiervoor werd gecreëerd of in het tabblad van deze applicatie die op de pagina is geïntegreerd. Indien een Deelnemer zich meerdere keren probeert in te schrijven, behoudt de Organisator zich het recht voor om hem te diskwalificeren. Er wordt bovendien slechts één deelname per gezin aanvaard.

De volgende personen mogen niet deelnemen:
• personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse, juridische band met de Organisator hebben of met één van de ondernemingen die aan de organisatie deelnemen of aan de verspreiding van de Promotieactie, de personeelsleden van de Organisator en hun familie;
• personen die meewerken in een georganiseerd verband, of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier, met het oog om hun slaagkansen te vergroten.

Worden nietig verklaard:
• de meervoudige deelnames;
• de deelnames die een verkeerde of twijfelachtige identiteit vermelden;
• de deelnames die niet aan de deelnamecriteria van dit Reglement voldoen.

Door deel te nemen aan de Promotieactie aanvaardt de Deelnemer dat de Organisator hem e-mails stuurt in verband met de Promotieactie,
• om hem te melden dat hij de prijs heeft gewonnen zoals omschreven in artikel 4 van het Reglement en
• om hem eventueel zijn mening te vragen over de Promotieactie.

Iedere soort fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik of redelijke fraudevermoedens kunnen aanleiding geven tot de uitsluiting van de Deelnemer, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke kennisgeving vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen tegen om het even wie fraude of een poging tot fraude heeft gepleegd, die verantwoordelijk is voor misbruik of een poging tot misbruik. De georganiseerde of collectieve deelnames aan de Promotieactie zullen beschouwd worden als misbruik of fraude en zullen kunnen aanleiding geven tot de uitsluiting van de betreffende deelnames, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten van de Organisator.

Artikel 4: Aanduiding van de winnaars en bepaling van de prijzen

Om mee te doen aan deze promotieactie dient de Deelnemer haar/zijn gegevens in te vullen, haar/zijn emailadres achter te laten en zich in de schrijven voor de nieuwsbrief. Na het verzenden van het formulier maakt de Deelnemer kans op 1 van de 100 full-size La Roche-Posay Hyalu B5 serums voor Nederland.

Hieronder staat het gedetailleerde stappenplan beschreven om deel te nemen aan de Promotieactie:
• Stap 1: klik op ‘INSCHRIJVEN’ op de banner op de banner.
• Stap 2: Laat uw emailadres achter en schrijf u in voor de nieuwsbrief en verzend het formulier.
• Stap 3: De winnaar zal willekeurig worden gekozen na de Duur van de Promotieactie.

De winnaar wint het La Roche-Posay Hyalu B5 serum t.w.v. €42,50 (gebaseerd op de adviesprijs)

De Promotieactie is niet gelinkt aan Facebook en wordt niet beheerd, ondersteund of gesponsord door Facebook. De informatie die de Deelnemer meedeelt worden aan de Organisator meegedeeld en niet aan Facebook. De informatie die de Deelnemer levert zal enkel worden gebruikt om met de Deelnemer contact op te nemen in het kader van de Promotieactie zoals bepaald in artikel 3 van het Reglement. Facebook kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van problemen betreffende de Promotieactie. De Deelnemer verbindt er zich bovendien toe geen geding aan te spannen tegen Facebook die nog de peter noch de beheerder van is.

Iedere prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.

De prijzen zullen in geen geval omgeruild kunnen worden tegen de waarde in contanten of tegen andere goederen. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijzen te ruilen tegen producten van een evenwaardige waarde.

De winnaars zullen persoonlijk per e-mail op de hoogte worden gebracht binnen een termijn van maximum 30 dagen. In het geval dat één van de winnaars niet reageert op de contactpogingen van de Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden.

Er zal geen enkele communicatie mogen gebeuren over het verloop van de Promotieactie, de bepaling van de winnaars en de toekenning van de prijzen. De selectie van de winnaars door de Organisator is onbetwistbaar. Alle eventuele moeilijkheden betreffende de interpretatie of de toepassing van het Reglement zullen uitsluitend door de Organisator worden beslecht.

Artikel 5: Gedragsregels betreffende de verzendingen

De Deelnemers kunnen de Promotieactie niet gebruiken om:
• politieke of godsdienstige ideeën uit te drukken;
• te stalken, te verwijten, te discrimineren of seksuele zinspelingen te doen.
• wormen, virussen of andere schadelijke software op de Website te plaatsen.

De verzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, de regelgeving of de goede zeden of aanzetten tot strijdige handelingen met de wet, met de regelgeving of de goede zeden en mogen op generlei wijze de Organisator, zijn verbonden ondernemingen en/of zijn merken schade toebrengen.

De Deelnemers mogen niets sturen dat een inbreuk zou kunnen uitmaken op de rechten (van intellectuele eigendom) van derden. De Deelnemers worden niet betaald voor hun verzendingen en/of deelname. De Deelnemers mogen geen aanspraak maken op rechten en/of een vergoeding ontvangen voor de deelname aan de Promotieactie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de verzendingen die hij ongeldig acht onmiddellijk en op ieder moment uit te sluiten en/of van de Website te (laten) verwijderen.

Artikel 6: Verklaringen en creatieve werken

Het is mogelijk dat de Deelnemers worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen om hun mening aan de Organisator over de Promotieactie en/of over de toegekende prijs te geven. In dit geval geeft de Deelnemer aan de Organisator de toelating om zonder hiervoor betaald te worden zijn verklaring te reproduceren, te publiceren, te wijzigen, aan te passen (ook te vertalen), over te maken en te verspreiden. Deze toelating geldt voor één jaar vanaf de verzending van de verklaring op de Website, voor de hele wereld en voor iedere drager (audiovisueel, pers, internet, enz.).

Indien de Deelnemer in het kader van de Promotieactie creatieve werken heeft ontwikkeld geeft hij bovendien aan de Organisator gratis de toelating om ze te reproduceren, te publiceren, te wijzigen, aan te passen, over te maken en te verspreiden. Deze toelating geldt voor één jaar vanaf de verzending van het creatieve werk, voor de hele wereld en voor iedere drager (audiovisueel, pers, internet, enz.). Iedere Deelnemer waarborgt dat het verzonden werk op generlei wijze een inbreuk inhoudt op enig recht van derden, waaronder de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van inbreuk, zullen de Deelnemers de Organisator in iedere situatie voor een geschil en tijdens een geschil vertegenwoordigen en hem volledig vergoeden.

Artikel 7: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Deelnemers meedelen zullen door de Organisator worden verwerkt in een gegevensbank die moet dienen voor het goede verloop van de Promotieactie en dit, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval dat de Deelnemer aan de Promotieactie zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, zullen zijn persoonsgebonden gegevens door de Organisator worden gebruikt voor eventuele direct marketing acties. Het betreft meer specifiek e-mails voor marketingdoeleinden voor het merk La Roche-Posay in Nederland.

Geen enkel persoonsgebonden gegeven dat door de Organisator wordt verwerkt zal aan derden worden meegedeeld.

De Deelnemers beschikken over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van hun persoonsgebonden gegevens. De Deelnemers die hun recht van verwijdering van hun gegevens uitoefenen vóór het einde van de Promotieactie zullen verondersteld worden zich van deelname aan de Promotieactie te onthouden.

Artikel 8: Wijzigingen aan het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieactie te wijzigen, te verlengen of te annuleren naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis buiten zijn wil om.

Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor de keuze van de prijzen, een punt van het Reglement of zijn verloopwijze te wijzigen indien onvoorspelbare omstandigheden en/of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit zouden rechtvaardigen.

Iedere wijziging en/of verbetering zal in het Reglement worden opgenomen en zal op de Website worden meegedeeld.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de verbindingsrechten op de Website of de toekenning van de prijs zoals omschreven in artikel 4 aan een Deelnemer. De Organisator wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van overmacht of van onvoorspelbare omstandigheden (inclusief, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, technische problemen, het verlies of de laattijdige levering door de postdiensten, enz.) die de organisatie en de administratie van de Promotieactie in het gedrang zouden brengen. In dergelijke omstandigheden zal de Organisator dit via de Website aan de Deelnemers melden. Eventuele kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.

Artikel 10: Diverse bepalingen

Om deel te nemen aan de Promotieactie dient het Reglement onvoorwaardelijk en volledig te worden aanvaard. In geval van geschil geldt het Nederlandse recht en zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.

Voor iedere vraag of klacht, kan de Deelnemer met de Organisator contact opnemen:
• Per e-mail: [email protected]
Reglement betreffende de online promotieactie via Instagram Hyalu B5 Winactie


De onderneming L’Oréal Nederland b.v., Divisie LDB, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius 141, Nederland, BTW nr. NL822711448B01, organiseert een promotieactie (hierna de “Promotieactie”) ter promotie van het merk La Roche-Posay.

De naam van de Promotieactie is: " Hyalu B5 Winactie ".

De voorwaarden om deel te nemen aan de Promotieactie worden hierna door dit reglement (hierna het “Reglement”) bepaald.

Artikel 1: Definities

In dit Reglement, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
• "Organisator": de onderneming L’Oréal Nederland bv
• "Deelnemer(s)”: de persoon of de personen die aan de voorwaarden van Artikel 3 van het Reglement voldoen en die aan de Promotieactie deelnemen.
• "Website": de website die toegankelijk is op het volgende adres: laroche-posay.nl waarop het Reglement staat.

Artikel 2: Duur

De Promotieactie loopt van 30 oktober 2023 tot en met 24 december 2023 en uitsluitend tussen 00:00u en 23:59u, Nederlandse tijd.

De prijzen zoals bepaald in artikel 4 van het Reglement kunnen uitsluitend gewonnen worden tussen de volgende uren: van 00:00u tot 23:59u.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieactie uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. In dit geval zal hij de Deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte brengen via de Website.

Artikel 3: Deelnamevoorwaarden

De Promotieactie houdt geen enkele aankoopverplichting in.

Deelnemen aan de Promotieactie houdt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van het Reglement in alsook van iedere redelijke beslissing die door de Organisator wordt genomen.

De deelname aan de Promotieactie is uitsluitend mogelijk via Instagram. De Deelnemer dient eigenlijk te beschikken over een account die onderworpen is aan de gebruiksvoorwaarden van Instagram.
Vanaf zijn account, volgt de Deelnemer eigenlijk de officiële account van de Organisator van de Promotieactie en het is vanaf deze officiële account dat hij alle nuttige informatie over de Promotieactie ontvangt.

Iedere meerderjarige natuurlijke persoon die rechtsbevoegd is en haar domicilie in Nederland heeft, mag aan de Promotieactie deelnemen.

Minderjarigen van 16 jaar en ouder mogen eveneens aan de Promotieactie deelnemen voor zover ze vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van één van hun ouders hebben. De Organisator zal, desgevallend, een bewijs van deze toelating kunnen eisen.

Iedere Deelnemer kan slechts één keer aan de Promotieactie deelnemen. De inschrijving gebeurt op basis van het domicilie. Indien een Deelnemer zich meerdere keren probeert in te schrijven door gebruik te maken van meerdere accounts, zal hij niet in aanmerking komen voor deelname. Meerdere deelnames in eenzelfde dag zullen niet aanvaard worden. Er wordt bovendien slechts één deelname per gezin aanvaard.

De Deelnemer zal een foto of een video posten om deel te nemen. Hij zal de hashtag voor de Promotieactie gebruiken.

De volgende personen mogen niet deelnemen:
• personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse, juridische band met de Organisator hebben of met één van de ondernemingen die aan de organisatie deelnemen of aan de verspreiding van de Promotieactie, de personeelsleden van de Organisator en hun familie;
• personen die meewerken in een georganiseerd verband, of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier, met het oog om hun slaagkansen te vergroten.

Worden nietig verklaard:
• de meervoudige deelnames;
• de deelnames die een verkeerde of twijfelachtige identiteit vermelden;
• de deelnames die niet aan de deelnamecriteria van dit Reglement voldoen.

Door deel te nemen aan de Promotieactie aanvaardt de Deelnemer dat de Organisator hem e-mails stuurt in verband met de Promotieactie,
• om hem te melden dat hij de prijs heeft gewonnen zoals omschreven in artikel 4 van het Reglement en
• om hem eventueel zijn mening te vragen over de Promotieactie.

Iedere soort fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik of redelijke fraudevermoedens kunnen aanleiding geven tot de uitsluiting van de Deelnemer, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke kennisgeving vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen tegen om het even wie fraude of een poging tot fraude heeft gepleegd, die verantwoordelijk is voor misbruik of een poging tot misbruik. De georganiseerde of collectieve deelnames aan de Promotieactie zullen beschouwd worden als misbruik of fraude en zullen kunnen aanleiding geven tot de uitsluiting van de betreffende deelnames, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten van de Organisator.

Artikel 4: Aanduiding van de winnaars en bepaling van de prijzen

Om mee te doen aan deze promotieactie dient de Deelnemer haar/zijn gegevens in te vullen, haar/zijn emailadres achter te laten en zich in de schrijven voor de nieuwsbrief. Na het verzenden van het formulier maakt de Deelnemer kans op 1 van de 100 full-size La Roche-Posay Hyalu B5 serums voor Nederland.

Hieronder staat het gedetailleerde stappenplan beschreven om deel te nemen aan de Promotieactie:
• Stap 1: klik op ‘INSCHRIJVEN’ op de banner op de banner.
• Stap 2: Laat uw emailadres achter en schrijf u in voor de nieuwsbrief en verzend het formulier.
• Stap 3: De winnaar zal willekeurig worden gekozen na de Duur van de Promotieactie.

De winnaar wint het La Roche-Posay Hyalu B5 serum t.w.v. €42,50 (gebaseerd op de adviesprijs)

Iedere prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.

De prijzen zullen in geen geval omgeruild kunnen worden tegen de waarde in contanten of tegen andere goederen. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijzen te ruilen tegen producten van een evenwaardige waarde.

De winnaars zullen persoonlijk per e-mail worden verwittigd binnen een termijn van maximum 30 dagen. In het geval dat één van de winnaars niet reageert op de contactpogingen van de Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden.

Er zal geen enkele communicatie mogen gebeuren over het verloop van de Promotieactie, de bepaling van de winnaars en de toekenning van de prijzen. De selectie van de winnaars door de Organisator is onbetwistbaar. Alle eventuele moeilijkheden betreffende de interpretatie of de toepassing van het Reglement zullen uitsluitend door de Organisator worden beslecht.

Artikel 5: Gedragsregels betreffende de verzendingen

De Deelnemers kunnen de Promotieactie niet gebruiken om:
• politieke of godsdienstige ideeën uit te drukken;
• te stalken, te verwijten, te discrimineren of seksuele zinspelingen te doen.
• wormen, virussen of andere schadelijke software op de Website te plaatsen.

De verzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, de regelgeving of de goede zeden of aanzetten tot strijdige handelingen met de wet, met de regelgeving of de goede zeden en mogen op generlei wijze de Organisator, zijn verbonden ondernemingen en/of zijn merken schade toebrengen.

De Deelnemers mogen niets sturen dat een inbreuk zou kunnen uitmaken op de rechten van intellectuele eigendom van derden. De Deelnemers worden niet betaald voor hun verzendingen en/of deelname. De Deelnemers mogen geen aanspraak maken op rechten en/of een vergoeding ontvangen voor de deelname aan de Promotieactie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de verzendingen die hij ongeldig acht onmiddellijk en op ieder moment uit te sluiten en/of van de Website te (laten) verwijderen.

Artikel 6: Verklaringen en creatieve werken

Het is mogelijk dat de Deelnemers worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen om hun mening aan de Organisator over de Promotieactie en/of over de toegekende prijs te geven. In dit geval geeft de Deelnemer aan de Organisator de toelating om zonder hiervoor betaald te worden zijn verklaring te reproduceren, te publiceren, te wijzigen, aan te passen (ook te vertalen), over te maken en te verspreiden. Deze toelating geldt voor één jaar vanaf de verzending van de verklaring op de Website, voor de hele wereld en voor iedere drager (audiovisueel, pers, internet, enz.).

Indien de Deelnemer in het kader van de Promotieactie creatieve werken heeft ontwikkeld geeft hij bovendien aan de Organisator gratis de toelating om ze te reproduceren, te publiceren, te wijzigen, aan te passen, over te maken en te verspreiden. Deze toelating geldt voor één jaar vanaf de verzending van het creatieve werk, voor de hele wereld en voor iedere drager (audiovisueel, pers, internet, enz.). Iedere Deelnemer waarborgt dat het verzonden werk op generlei wijze een inbreuk inhoudt op enig recht van derden, waaronder de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van inbreuk, zullen de Deelnemers de Organisator in iedere situatie voor een geschil en tijdens een geschil vertegenwoordigen en hem volledig vergoeden.

Artikel 7: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Deelnemers meedelen zullen door de Organisator worden verwerkt in een gegevensbank die moet dienen voor het goede verloop van de Promotieactie en dit, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval dat de Deelnemer aan de Promotieactie zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, zullen zijn persoonsgebonden gegevens door de Organisator worden gebruikt voor eventuele direct marketing acties. Het betreft meer specifiek e-mails voor marketingdoeleinden voor het merk La Roche-Posay in Nederland.

Geen enkel persoonsgebonden gegeven dat door de Organisator wordt verwerkt zal aan derden worden meegedeeld.

De Deelnemers beschikken over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van hun persoonsgebonden gegevens. De Deelnemers die hun recht van verwijdering van hun gegevens uitoefenen vóór het einde van de Promotieactie zullen verondersteld worden zich van deelname aan de Promotieactie te onthouden.

Artikel 8: Wijzigingen aan het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieactie te wijzigen, te verlengen of te annuleren naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis buiten zijn wil om. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor de keuze van de prijzen, een punt van het Reglement of zijn verloopwijze te wijzigen indien onvoorspelbare omstandigheden en/of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit zouden rechtvaardigen.

Iedere wijziging en/of verbetering zal in het Reglement worden opgenomen en zal op de Website worden meegedeeld.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik van de verbindingsrechten op de Website of voor de niet-naleving van de regels van Instagram door de Deelnemer of voor de toekenning van de prijs zoals omschreven in artikel 4 aan een Deelnemer. De Organisator wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van overmacht of van onvoorspelbare omstandigheden (inclusief, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, technische problemen, het verlies of de laattijdige levering door de postdiensten, enz.) die de organisatie en de administratie van de Promotieactie in het gedrang zouden brengen. In dergelijke omstandigheden zal de Organisator dit via de Website aan de Deelnemers melden.
Eventuele kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.

Artikel 10: Diverse bepalingen

Om deel te nemen aan de Promotieactie dient het Reglement onvoorwaardelijk en volledig te worden aanvaard. In geval van geschil geldt het Nederlandse recht en zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.

Voor iedere vraag of klacht, kan de Deelnemer met de Organisator contact opnemen:
• Per e-mail: [email protected]