Welkom op deze website toegewijd aan het merk La Roche-Posay en beschikbaar via de volgende URL www.laroche-posay.com (de "website").

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden aandachtig, zij bepalen het gebruik van deze website. Door het gebruiken van deze website ga je zonder voorbehoud akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

De website is ontwikkeld voor en gepubliceerd door Cosmétique Active International, een partnerbedrijf met een kapitaal van 18.630 euro, met geregistreerd hoofdkantoor te 28 avenue du Président Wilson, 03200 Vichy, Frankrijk, geregistreerd in de RCS van Cusset onder nummer 350 760 559, e-mailadres: [email protected] (hierna het "bedrijf" of "we").
Publicatiedirecteur: Jean-François Suelves

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Voor toegang tot en gebruik van deze website moet je meerderjarig zijn (ten minste 18 jaar) en beschikken over een geldig e-mailadres.  Als je minderjarig bent, heb je vooraf toestemming van je ouders nodig.

Je kunt worden gevraagd een formulier in te vullen met vereiste velden, die zijn aangegeven met een asterisk. In een dergelijk geval moet je deze velden invullen voordat je toegang krijgt tot de website. Onjuist of onvolledig ingevulde aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

Je bevestigt dat de gegevens die je aan ons verstrekt en die in onze informatiesystemen worden opgeslagen, correct zijn en dienen als bewijs van je identiteit. Geef relevante veranderingen in deze gegevens aan ons door.

Voor toegang tot de website en/of bepaalde onderdelen hiervan kunnen persoonlijke toegangscodes nodig zijn. In dergelijke gevallen is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de geheimhouding van dergelijke codes is gegarandeerd. Je kunt ze natuurlijk op elk gewenst moment wijzigen. Het aantal toegestane pogingen om toegang te krijgen tot de website en/of bepaalde segmenten daarvan kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van dergelijke codes te voorkomen. We stellen het op prijs als je ons op de hoogte brengt als je frauduleus gebruik opmerkt.

We behouden ons het recht voor je toegang tot de website op te schorten indien je de regels die in deze Gebruiksvoorwaarden worden beschreven, niet naleeft. We zullen je in een dergelijk geval zo snel mogelijk hierover informeren.
We doen ons best de website te allen tijde bereikbaar te houden, maar kunnen niet garanderen dat je op ieder moment toegang kunt krijgen. Het kan voorkomen dat de toegang tot de website wordt onderbroken, met name vanwege onderhoud, updates of andere oorzaken waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De blog en de elementen waaruit deze is opgebouwd (merken, afbeeldingen, tekst, video's enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De ontwikkeling van deze website heeft aanzienlijke investeringen gevergd en gezamenlijk werk van onze teams. Om deze reden verlenen we je dan ook, behalve waar dat expliciet in deze voorwaarden is vastgelegd, geen ander recht dan het recht de website strikt voor eigen persoonlijk, particulier gebruik te raadplegen. Elk gebruik, elke reproductie en elke weergave van deze website (in zijn geheel of gedeeltelijk) of van de elementen waaruit deze is opgebouwd, via welk medium dan ook, voor andere doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden, is verboden. Het is mogelijk dat we je in uitzonderlijke gevallen expliciet toestemming verlenen om de gehele  website of delen daarvan via bepaalde media te reproduceren en/of weer te geven.   Elk verzoek om toestemming in dit verband moet vooraf worden ingediend via het volgende e-mailadres: [email protected]
 

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Om te beginnen wijzen we erop dat je gebruik van deze website impliceert dat je beschikt over de hardware- en softwaremiddelen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het internet. 

Daarnaast herinneren we je eraan dat op het internet de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevensoverdracht niet kunnen worden gegarandeerd, en we dan ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in het geval van fouten, verzuim, verwijderingen, vertraging, defecten (waaronder, maar niet beperkt tot, die veroorzaakt door virussen) in de communicatieverbindingen, de hardware of de software waarover wij geen controle hebben, of in het geval van onbevoegd gebruik of mogelijke aantasting van de op deze website gepubliceerde inhoud.

a. Algemene verplichtingen van de gebruiker

We onderschrijven de waarden van verdraagzaamheid en respect voor de rechten van anderen. Deze website mag dan ook niet worden gebruikt voor de uiting van racistische, gewelddadige, xenofobische, kwaadwillige, onzedelijke of onwettige ideeën. 

Door deze website te gebruiken, ga je ermee akkoord

  • geen inhoud te verspreiden die lasterlijk, beledigend, niet geautoriseerd of kwaadwillig is, die privacy- of beeldrechten schendt, of die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
  • de website niet te gebruiken voor politieke, promotionele of bekeringsdoeleinden;
  • geen promotie- of reclame-inhoud te plaatsen;
  • de Discussieruimte niet te gebruiken voor andere dan de beoogde doeleinden, en deze dus, onder meer, niet te gebruiken als datingservice;
  • geen informatie of inhoud te verspreiden die verontrustend kan zijn voor kinderen en jongeren;
  • geen illegale activiteiten te bedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, activiteiten waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van software, merken, foto's, afbeeldingen, tekst, video enz.
We willen benadrukken dat je alle rechten moet bezitten van en/of toestemming moet hebben voor alle toepasselijke inhoud die je op deze website wilt plaatsen. In verband hiermee raden we aan geen inhoud te plaatsen (in het bijzonder foto's) waarop recente architectuur, publiciteitsmateriaal, beelden van kledingontwerpen te zien zijn waarop het merk mogelijk zichtbaar is (initialen, logo's, kleurencombinatie van een merk, enz.). Ten slotte maken we je erop attent dat inhoud (waaronder, maar niet beperkt tot, foto's en video's) waarop of waarin minderjarigen te zien zijn, op deze website niet wordt geaccepteerd.

b. Specifieke bepalingen voor bepaalde segmenten 

We kunnen op deze website verschillende segmenten aan je beschikbaar stellen: downloadbare inhoud, online applicaties, gebruikersinhoud, discussieruimte, enz. (de "segmenten").

(i) Downloadbare inhoud 

 

We kunnen op deze website inhoud aan je beschikbaar stellen die je mag downloaden ("downloadbare inhoud"). Als je dergelijke downloadbare inhoud downloadt of gebruikt, stem je ermee in deze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

We verlenen je, uitsluitend voor persoonlijk en particulier gebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van het auteursrecht, een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de downloadbare inhoud. Voor elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud moet vooraf door ons expliciet toestemming zijn verleend. Elk verzoek om dit type toestemming moet vooraf bij ons worden ingediend op het volgende adres: [email protected] 

(ii) Online applicaties 

We kunnen op deze website softwareapplicaties beschikbaar stellen (de "online applicaties"). We verlenen je, uitsluitend voor persoonlijk en particulier gebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van het auteursrecht, een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht voor de online applicaties. Je gaat ermee akkoord de online applicaties, en daarin en/of in daarmee verband houdende media voorkomende merken of eigendomsvermeldingen, niet te wijzigen, bewerken, reproduceren, corrigeren of verspreiden.

Inhoud die je aanmaakt of produceert met de online applicatie wordt beschouwd als gebruikersinhoud (zoals beschreven in sectie (iii) "Gebruikersinhoud").

Informeer ons als je een onregelmatigheid opmerkt met betrekking tot de online applicaties, via het volgende adres: [email protected]

We zullen dan ons best doen dergelijke onregelmatigheden zo snel mogelijk te corrigeren.

In het geval we je een tool/applicatie ter beschikking stellen waarmee beelden kunnen worden bewerkt (in het bijzonder om virtueel een cosmetisch product te testen) erken je en stem je ermee in dat een dergelijke tool/applicatie uitsluitend mag worden gebruikt voor privédoeleinden en in overeenstemming met het eigenlijke gebruiksdoel. Het is niet toegestaan deze tool/applicatie te gebruiken op een manier die respectloos, beledigend of schadelijk is voor een derde partij en/of de rechten van een derde partij schaadt. Het is dan ook niet toegestaan een beeltenis van een derde partij te wijzigen en/of weer te geven zonder dat deze derde partij hiervoor vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. Ten slotte is het niet toegestaan inhoud die met de tool/applicatie ter beschikking is gesteld (en al dan niet via de tool/applicatie is gewijzigd), in het bijzonder inhoud waarin mannequins/modellen voorkomen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of weer te geven.

(iii)·GebruikersinhoudWe kunnen op deze website een ruimte beschikbaar stellen voor gebruikersinhoud, zoals tekst, foto's, video's, enz. ("gebruikersinhoud").

Gebruikersinhoud is onderworpen aan a priori moderatie, d.w.z. dat alle gebruikersinhoud vóór plaatsing door de moderator wordt gelezen. De moderator behoudt zich het recht voor om door hem/haar ontvangen gebruikersinhoud om welke reden ook, en op welk moment ook, te verwijderen of niet te plaatsen.

Alle gebruikersinhoud die je voor plaatsing op de website indient, is geheel jouw keuze en jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We willen je er echter aan herinneren dat gebruikersinhoud niet strijdig mag zijn met de geldende wetgeving of gangbare morele normen en geen inbreuk mag maken op de rechten van anderen. In dit opzicht behouden we ons het recht voor om te allen tijde gebruikersinhoud te verwijderen die duidelijk onwettig is en/of strijdig is met gangbare morele normen en/of inbreuk maakt op de rechten van anderen.

We willen ook benadrukken dat we deelnemers de grootst mogelijke vrijheid willen laten en dat moderatie alleen als doel heeft de juiste werking van de site te waarborgen en iedereen een ruimte te bieden voor opbouwende en respectvolle discussies.

Door ons gebruikersinhoud toe te zenden verleen je ons automatisch een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om deze gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te distribueren, te vertalen, er werken van af te leiden, ze op te nemen in andere werken, te distribueren en anderszins te gebruiken op alle media (met inbegrip van en zonder beperking deze site).

Je verleent ons uitdrukkelijk het recht om de gebruikersinhoud te gebruiken op onze eigen websites, maar ook op websites van derden, met name op zogeheten 'sociale netwerken'.

Je erkent en stemt ermee in dat het gebruik van deze sociale netwerken exclusief is onderworpen aan de voorwaarden opgesteld door deze sociale netwerken. Daarom erken je en stemt je ermee in dat de genoemde voorwaarden bindend zijn voor ons gebruik van de inhoud. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebruik door ons of derden van de inhoud overeenkomstig de voorwaarden opgesteld door de sociale netwerken en met name, maar zonder daartoe beperkt te zijn, wat betreft het bereik van rechten, de duur van rechten en de verwijdering van gebruikersinhoud.

Je bent volledig verantwoordelijk voor iedere claim van derden aangaande het gebruik van inhoud in overeenstemming met de voorwaarden van sociale netwerken.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande verklaar en garandeer je dat je alle vereiste machtigingen hebt verkregen van alle belanghebbenden op de gebruikersinhoud aangaande dergelijk gebruik op het sociale netwerk.

Tot slot erken je en stem je ermee in (en bevestig je dat je alle belanghebbenden hebt geïnformeerd en hun instemming hebt verkregen) dat deze inhoud 'viraal kan gaan' (mond-tot-mond communicatie) op deze websites van derden en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie op dit gebied. 

(iv) Discussieruimte

We kunnen op deze site een ruimte ter beschikking stellen waarop je kunt communiceren met andere gebruikers (de 'Discussie- ruimte').

De Discussieruimte moet worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de gangbare morele normen, de hierin uiteengezette principes en de rechten van anderen. 

Informeer ons over iedere communicatie die strijdig lijkt met de toepasselijke wetgeving en/of gangbare morele normen en/of de in dit document uiteengezette principes en/of die inbreuk maakt op de rechten van anderen. Je kunt ons informeren op het volgende adres [email protected]

4. INFORMATIE OPGENOMEN OP DE SITE

a. Algemene bepalingen 

We proberen je te voorzien van accurate, bijgewerkte informatie. Omdat de doorgave van gegevens en informatie via internet technisch niet volledig betrouwbaar is, kunnen we niet garanderen dat alle gegevens op deze site accuraat zijn.

Verder willen we benadrukken dat deze onnauwkeurigheden en weglatingen kunnen optreden in de informatie op deze site met name door tussenkomst van derden. Informeer ons over iedere fout of weglating door te schrijven naar het volgende e-mailadres [email protected]

b. Informatie over de producten en diensten

Tenzij anders aangegeven, vormen de u gepresenteerde producten en diensten geen verkoopaanbod, maar een algemene presentie van het assortiment producten en diensten die we distribueren in het waarin deze site wordt gepubliceerd. 

c. Advies en diagnostische tools 

Het op deze site beschikbaar gemaakte advies en/of de diagnostische tools zijn eenvoudige simulaties bedoeld om deskundige cosmetische adviezen te verkrijgen. 
De indicatieve informatie die hiermee wordt verkregen, kan in geen geval een medische diagnose of klinisch consult vervangen noch een vervanging zijn voor een medische behandeling. 
Daarom kunnen we geen volledige garantie geven voor jouw volledige tevredenheid aangaande het advies dat voortvloeit uit het gebruik van deze tools, en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat je ervan maakt. 

Voor aanvullende informatie of bij twijfel raden we je aan jouw huisarts te raadplegen en/of ons te schrijven op het volgende adres: [email protected] 

d. Hypertextkoppelingen

De op deze site geïmplementeerde hypertextkoppelingen kunnen u voeren naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet controleren. Daarom, en voor zover deze hypertextkoppelingen zijn opgenomen in deze site om jouw internetnavigatie te vergemakkelijken, is het raadplegen van deze websites van derden geheel jouw keuze en exclusieve verantwoordelijkheid. 

Als je hypertextkoppelingen naar deze site wilt maken, moet je ons vooraf een machtigingsverzoek toezenden op het volgende adres: [email protected] 

e. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer blijven staan wanneer je bezoek brengt aan een website (met informatie over bijvoorbeeld de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van raadpleging enz.) en die kunnen wprden gelezen tijdens je bezoek aan dezelfde website. 

Om te profiteren van alle functies van de site is het beter de browser zo in te stellen dat cookies worden geaccepteerd. We willen benadrukken dat we je aan de hand van cookies niet kunnen identificeren en dat de informatie in de cookies op je computer zes maanden bewaard blijft.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Franse autoriteit voor gegevensbescherming willen we je echter informeren dat je het instellen van cookies kunt voorkomen door dat in je browser te configureren (informatie verkrijgbaar op http://www.cnil.fr, kop 'cookies').

5. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen persoonlijke gegevens over jou verzamelen, met name wanneer je: (i) je registreert voor een service; (ii) downloadbare inhoud downloadt; (iii) een segment en/of een diagnostische tool geebruikt; (iv) je registreert voor een spel/wedstrijd (v) ons een e-mailbericht toestuurt; (v) reageert op een enquête of onderzoek. Deze persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en kunnen op drie manieren worden gebruikt:

  • Statistische onderzoeken: we compileren en onderzoeken jouw persoonlijke gegevens om je profiel te definiëren en onze diensten aan jouw verwachtingen aan te passen. Deze statistische onderzoeken zijn strikt vertrouwelijk.
  • Bewaking van de klantrelatie: als je ons een bericht stuurt, worden de gegevens bewaard en gebruikt om je een antwoord op je vraag te sturen en te zorgen dat je bericht wordt gevolgd
  • Dienstverlening: verzending van nieuwsbrieven, toegang tot bepaalde adviesruimtes enz.
  • Als je ons daartoe toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje in te schakelen, kunnen we bovendien jouw gegevens doorsturen naar onze partners.


In overeenkomst met de bepalingen van wet nr. 78-17 van januari 1978, zoals geamendeerd, ben je gerechtigd op jou betrekking hebbende gegevens te raadplegen, te corrigeren, er bezwaar tegen te maken en ze te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen volstaat het ons een e-mail met bewijs van je identiteit toe te zenden op het volgende adres: [email protected]

 

6. WIJZIGING VAN DE BLOG EN AMENDEMENT OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen de op deze site opgenomen inhoud en informatie wijzigen en deze gebruiksvoorwaarden amenderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de noodzaak om toepasselijke nieuwe wetgeving en/of voorschriften na te leven en/of de site te verbeteren. Iedere wijziging en/of ieder amendement zal worden opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Credits

Deze site wordt gehost door Microsoft France Corporation, een SAS-bedrijf met een kapitaal van 4.240.000,00 euro, en een hoofdkantoor op 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Nanterre onder nummer 327 733 184.

La Roche-Posay
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (Frankrijk)
CAPITAL SOCIAL 379.721.000 EUR – RCS LRPLP: 306 688 714 RCS Poitiers